ZÁZNAM Z PRIESKUM TRHU
pre zákazku realizovanú podľa kapitoly 3.6 Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania

Záznam z prieskumu trhu- PDF

 

 

 

 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

Spoločnosť HYKEMONT spol. s.r.o.  realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmetom je výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Názov projektu

Fotovoltické zariadenie na výrobu elektrickej energie, HYKEMONT spol. s.r.o.  

Hlavný cieľ projektu

Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v rámci existujúceho výrobného areálu Hykemont, spol. s.r.o.

Kontrahovaná výška NFP

188 988,80  EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk